Tiếp tục thông qua 7 án lệ sau đây từ ngày 14/12/2017

Hôm qua, 14/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp để thảo luận và thông qua 7 dự thảo án lệ để chính thức phát triển thành án lệ, cụ thể là 7 án lệ sau đây:

1. Quyết định giám đốc thẩm số 01/2017/KDTM-GĐT ngày 1/3/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”;

2. Quyết định giám đốc thẩm số 14/2017/KDTM-GĐT ngày 6/6/2017 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”;

3. Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10/11/2016 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về vụ án “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa”;

4. Quyết định giám đốc thẩm số 02/2011/DS-GĐT ngày 17/1/2011 của Tòa Dân sự TANDTC về vụ án “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”;

5. Quyết định giám đốc thẩm số 394/2012/DS-GĐT ngày 23/8/2012 của Tòa Dân sự TANDTC về vụ án “Tranh chấp hợp đồng đổi đất”;

6. Quyết định giám đốc thẩm số 405/2012/DS-GĐT ngày 27/8/2012 của Tòa Dân sự TANDTC về vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất”;

7. Quyết định giám đốc thẩm số 573/2013/DS-GĐT ngày 16/12/2013 của Tòa Dân sự TANDTC về vụ án “Tranh chấp về thừa kế tài sản ”.

Post Author: linh