Tùy từng trường hợp sai sót trên hóa đơn điện tử mà người bán, người mua hoặc cơ quan thuế sẽ thực hiện xử lý. Ngày 30-06, Tổng cục...
Trong gần 10 năm qua, DHP LAW đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế để giải quyết các vấn đề về thuế, trong đó có...
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt việc kê khai quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế TNDN năm 2021, Cục Thuế TP Hà Nội lưu...
Hiện nay, pháp luật về thuế, kế toán của Việt Nam đã tương đối chặt chẽ. Chúng ta đã có các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi...
Doanh nghiệp Việt ngày càng quan tâm đến đời sống và phúc lợi người lao động vì họ đã nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng...