ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/9/2020 đã sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp nêu tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP. Theo đó, từ ngày 1/9/2020, để phát hành trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu:

– Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ: dưới 100 nhà đầu tư.

– Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. Sau 1 năm thì trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.

2. Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

3. Ký hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu. Tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu là công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác được phép cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật. Khi cung cấp dịch vụ, tổ chức tư vấn phát hành có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện phát hành và hồ sơ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phát hành.

4. Có phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền phải được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

5. Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có).

6. Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của pháp luật.

7. Đảm bảo dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (bao gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 05 lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý gần nhất tại thời điểm phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát hành trước tối thiểu 06 tháng, trái phiếu phát hành trong một đợt phát hành phải có cùng điều kiện, điều khoản.

9. Trái phiếu chuyển đổi bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm (Trừ trường hợp chuyển nhượng cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

Như vậy, điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã được quy định cụ thể và chặt chẽ hơn so với quy định hiện hành nhằm tiếp tục vận hành và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp an toàn và bền vững.

Để được hỗ trợ pháp lý và/hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ:
CÔNG TY LUẬT DHP
Địa chỉ: Tòa nhà Landmark 4, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: 0986.938.627 (Ls. Trần Đức Hùng)

Post Author: Pham Thi Thuy