Thước đo một doanh nghiệp khỏe mạnh

Để đánh giá một doanh nghiệp khỏe mạnh, không chỉ nhìn trên các con số của Báo cáo tài chính, mà còn bằng những thước đo như sau:

  1. Năng lực cá nhân của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
  2. Mức độ hài lòng và hạnh phúc của người lao động trong doanh nghiệp;
  3. Sự chấp hành các quy định pháp luât của doanh nghiệp;
  4. Lời hứa của ban lãnh đạo doanh nghiệp trước các cổ đông và người tiêu dùng, khách hàng.
  5. Sự đa dạng và công dụng vượt trội của các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

 

Post Author: ahung