Một số nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử (GDĐT) trong lĩnh vực thuế.

Ngày 30/10/2019, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4409/TCT-KK  giới thiệu các nội dung mới của Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử (GDĐT) trong lĩnh vực thuế.

Theo đó, Quy định về những điểm mới tại Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số giải thích từ ngữ được hướng dẫn tại khoản 4, khoản 6 và khoản 7 Điều 3 Thông tư 110/2015/TT-BTC.

+ Bổ sung giải thích: Tài khoản giao dịch thuế điện tử bao gồm 01 tài khoản chính và tối đa không quá 10 tài khoản phụ. Tài khoản chính được cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế sau khi người nộp thuế đăng ký giao dịch với cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15 Thông tư 110/2015/TT-BTC. Tài khoản phụ do người nộp thuế đăng ký thông qua tài khoản chính để phân quyền thực hiện cho từng dịch vụ.

Trước đây: Chỉ quy định về tài khoản giao dịch thuế điện tử, chưa có quy định về tài khoản chính, tài khoản phụ.

+ Gộp nội dung giải thích về “Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế” và “Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN” thành “Tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế” và sửa đổi phù hợp với quy định tại Nghị định 165/2018/NĐ-CP

Trước đây: Hai khái niệm “”Dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế” và “Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN” được hướng dẫn riêng tại Khoản 6 và Khoản 7 Thông tư 110/2015/TT-BTC.

2. Khoản 8, Khoản 9 Điều 3 Thông tư 110/2015/TT-BTC sửa thành Khoản 7, Khoản 8.

3. Sửa đổi, bổ sung quy định Chứng từ điện tử đã hướng dẫn tại khoản 3 Điều  7 Thông tư 110/2015/TT-BTC

+ Bổ sung và quy định rõ hơn về giá trị pháp lý của chứng từ điện tử, sửa đổi chứng từ điện tử, chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại để phù hợp với quy định của Nghị định 165/2018/NĐ-CP.

Trước đây: Chưa quy định việc sửa đổi chứng từ điện tử; việc chuyển đổi chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại, giá trị pháp lý của chứng từ điện tử đã được sửa đổi tại Nghị định 165/2018/NĐ-CP.

4. Bổ sung quy định về thời gian nộp hồ sơ thuế, nộp thuế điện tử đã hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư 110/2015/TT-BTC

+ Bổ sung quy định rõ hơn về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế) và căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử theo Luật Quản lý thuế và xử lý hành vi chậm nộp, không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước đây: Chưa có quy định cụ thể về thời gian nộp hồ sơ thuế đối với từng hồ sơ thuế điện tử.

+ Sửa đổi quy định về ngày nộp thuế điện tử tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 110/2015/TT-BTC để phù hợp với quy định tại Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục nộp thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa (Sau đây gọi là Thông tư số 84/2016/TT-BTC).

Trước đây: Quy định ” Ngày nộp thuế điện tử là ngày người nộp thuế hoặc người nộp thay thực hiện giao dịch trích tiền từ tài khoản của mình tại ngân hàng để nộp thuế và được ngân hàng phục vụ người nộp thuế hoặc ngân hàng phục vụ người nộp thay xác nhận giao dịch nộp thuế đã thành công”.

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 84/2016/TT-BTC quy định: ngày nộp thuế là ngày hệ thống thanh toán của ngân hàng/cơ quan kho bạc nhà nước trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế/người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp thuế điện tử

+ Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, không nộp hồ sơ khai thuế đã hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư 110/2015/TT-BTC.

Trước đây: Quy định việc xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế, không nộp hồ sơ khai thuế nhưng do việc quy định lập Biên bản và Quyết định xử phạt bằng phương thức điện tử như quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC là không khả thi, không phù hợp với trường hợp hồ sơ khai thuế chậm nộp cũng như không nộp hồ sơ khai thuế qua Cổng thông tin điện tử vì không có hướng phản hồi lại với cơ quan Thuế qua Cổng thông tin điện tử.

…. Xem chi tiết nội dung tại Công văn 4409/TCT-KK ngày 30/10/2019.

Thông tư số 66/2019/TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài Chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/11/2019.

Quý Doanh nghiệp chú ý để thực hiện theo đúng quy định pháp luật./.

—————————————–
Để được hỗ trợ pháp lý và/hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ:
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC HÙNG VÀ CỘNG SỰ – DHP LAW
Địa chỉ: 45A Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM, Việt Nam
Hotline: 0986.938.627
Zalo, Viber, Line: 0986.938.627
Facebook: facebook.com/DHPLA

 

Post Author: hung.dhp