MẪU ĐƠN YÊU CẦU LUẬT SƯ

Khi cần sự trợ giúp của Luật sư, bạn sẽ phải làm đơn để mời Luật sư thay mặt bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Sau đây, Luật DHP gửi đến Quý khách hàng và các bạn mẫu đơn yêu cầu luật sư đầy đủ và chính xác nhất.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             Hồ Chí Minh, ngày tháng     năm 2020 

ĐƠN YÊU CẦU LUẬT SƯ

Kính gửi: –   TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN/TỈNH/THÀNH PHỐ ………………………

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC HÙNG & CỘNG SỰ

                                      

Tôi tên: …………………………………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số:………………………. do ………………………………….. cấp ngày………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Là bị đơn trong Vụ việc …………………… với nguyên đơn là Công ty ……………………………….. đang được Tòa án nhân dân ………………………………….. thụ lý, giải quyết.

Bằng văn bản này, tôi kính đề nghị Văn phòng luật sư Trần Đức Hùng và Cộng sự cử Luật sư Trần Đức Hùng (Số thẻ luật sư: ……………/LS do Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày ……………)  trực tiếp tham gia tố tụng tại Tòa án nhân dân …………….. và các cấp Tòa khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi thuộc vụ án nêu trên theo quy định pháp luật.

Tôi cam kết tạo mọi điều kiện để Luật sư hoàn thành công việc theo quy định của pháp luật.

Trân trọng.

                                                                                                                    NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

Nơi nhận:

– Như trên;                                                                           

– Lưu;

Post Author: Pham Thi Thuy