Danh sách 10 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

10 Luật thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

TT

Tên văn bản Luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

1

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020

10/6/2020

01/01/2021

2

Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án 2020

16/6/2020

01/01/2021

3

Luật Thanh niên 2020

16/6/2020

01/01/2021

4

Luật Doanh nghiệp 2020

17/6/2020

01/01/2021

5

Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020

17/6/2020

01/7/2021

6

Luật Đầu tư 2020

17/6/2020

01/01/2021

7

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

17/6/2020

01/01/2021

8

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020

18/6/2020

01/01/2021

9

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020

18/6/2020

01/01/2021

10

Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020

19/6/2020

01/01/2021

                                                                                                                                Nguồn: Thư viện pháp luật

Post Author: Nguyen Thi Dieu Quynh