CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ ĐƯỢC QUYỀN MUA CỔ PHIẾU QUỸ

Công ty cổ phần chưa phải là Công ty đại chúng có được quyền mua cổ phiếu của chính mình để tích trữ, sau này bán ra cho người lao động hoặc những người khác (cổ phiếu quỹ)?

Trả lời: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán thì chỉ có các công ty cổ phần đại chúng mới được quyền mua cổ phiếu của chính mình làm cổ phiếu quỹ trong một số trường hợp và hộ đủ một số điều kiện theo quy định; còn các công ty cổ phần chưa phải là công ty đại chúng thì không được quyền mua lại cổ phiếu của chính mình để làm cổ phiếu quỹ.

Post Author: Nguyen Thi Tam