CÁC CÔNG VIỆC ĐỊNH KỲ VỀ THUẾ MÀ DOANH NGHIỆP CẦN THỰC HIỆN

Định kỳ hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm, doanh nghiệp phải thực hiện một số công việc về thuế theo thời hạn nhất định. Nhằm giúp doanh nghiệp có thể nắm rõ các công việc này, DHP LAW cung cấp một số công việc về thuế mà doanh nghiệp cần thực hiện định kỳ như sau:

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật quản lý thuế 2006, sửa đổi bổ sung 2012;
  • Thông tư số 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CPngày 22/7/2013 của chính phủ.
  • Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP  ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
  • Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 91/2014/NĐ-CP  ngày 01 tháng 10 năm 2014 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế;
  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài;

2. HỒ SƠ VÀ THỜI HẠN NỘP CÁC BÁO CÁO THUẾ

Loại hồ sơ phải nộp

Thời hạn nộp

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ

Tờ khai lệ phí môn bài (khai một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh)

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

 

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp
Doanh nghiệp kê khai theo quý:

– Tờ khai thuế GTGT theo quý

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý

– Tờ khai thuế TNCN (nếu có)

 

 

Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau

 

 

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp

 

 

Doanh nghiệp kê khai theo tháng:

– Tờ khai thuế GTGT theo tháng

– Tờ khai thuế TNCN theo tháng (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng

 

 

Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

 

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp
Hồ sơ quyết toán năm đối với Doanh nghiệp kê khai theo quý/tháng:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (nếu có);

–  Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo.

 

 

 

 

Chậm nhất là ngày 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

 

Cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp

Cơ quan thống kê trực tiếp quản lý doanh nghiệp

Post Author: luatht