6 loại “thuốc” mà doanh nghiệp cần để vượt qua mùa dịch bệnh Covid 19

6 loại “thuốc” mà doanh nghiệp cần để vượt qua mùa dịch bệnh Covid 19

  1. Sản phẩm: Đa dạng sản phẩm, dịch vụ cung ứng xoay quanh trục sản phẩm cốt lõi (core Product) đã có để tận dung tối đa nguồn lực, phát huy hết ưu thế;
  2. Công cụ: Biết sử dụng, vận dụng các công cụ về công nghệ và các nền tảng làm việc online để tăng tốc các khâu: bán hàng; quản lý nhân sự; tài chính, dòng tiền; đo lường hiệu suất …
  3. Con người: Không vì lý do tài chính mà bỏ lại phía sau các nhân sự giỏi, tâm huyết với công ty. Có thể có cách khác để vẫn giữ được nhân tài trong mức tài chính còn hạn hẹp do đại dịch.
  4. Tiến trình: Luôn luôn thấm nhuần công thức: Quảng đường = Vận tốc X thời gian để tăng tốc nhanh nhất khi ý tưởng về sản phẩm và kinh doanh đã có.
  5. Cải tiến: Tận dụng thời gian giãn cách, tìm mọi cách học, đào tạo, huấn luyện phát triển kỹ năng mới từ cấp quản lý cao nhất đến các nhân viên thấp nhất.
  6. Cam kết: Không bao giờ nói không làm được mà hãy nói chúng tôi sẽ làm được.

Hãng luật DHP

Post Author: Nguyen Thi Tam