Chuyên mục Mỗi tuần một vấn đề. Kỳ số 02/2017: Về các loại thuế phải chịu khi chuyển nhượng Bất động sản tại Việt Nam

Mỗi tuần một vấn đề số tuần này sẽ đề cập đến vấn đề những loại thuế phải chịu khi chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam.

Hỏi:

Cô Nguyễn Diệu Linh – TP Hồ Chí Minh hỏi: Hiện nay, việc khi chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam phải chịu những loại thuế nào?

Ý kiến tư vấn của luật sư:

Đối với việc chuyển nhượng Bất động sản tại Việt Nam, phụ thuộc từng đối tượng chuyển nhượng mà phải chịu những loại thuế khác nhau, chúng tôi xin tóm theo để quý vị và các bạn dễ hình dung.

*****************************************************************************************************************

Chuyển nhượng Bất động sản Bên bán Bên mua
Công ty Công ty
Thuế Thuế Giá trị Gia tăng 10%
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 20%
Thuế thu nhập cá nhân
Phí khác Lệ phí trước bạ 0.5%

*******************************************************************************************************************

Chuyển nhượng Bất động sản Bên bán Bên mua
Công ty Cá nhân
Thuế Thuế  Giá trị Gia tăng 10%
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 20%
Thuế thu nhập cá nhân
Phí khác Lệ phí trước bạ 0.5%

********************************************************************************************************************

Chuyển nhượng Bất động sản Bên bán Bên mua
Cá nhân Công ty
Thuế Thuế Giá trị Gia tăng
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân 2%
Phí khác Lệ phí trước bạ 0.5%

*******************************************************************************************************************

Chuyển nhượng Bất động sản Bên bán Bên mua
Cá nhân Cá nhân
Thuế Thuế Giá trị Gia tăng
Thuế Thu nhập Doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân 2%
Phí khác Lệ phí trước bạ 0.5%

********************************************************************************************************************

Post Author: linh